พลังงานแสงอาทิตย์
         
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่งที่เหมาะสมกับการนำมาใช้
 ในประเทศไทยเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศในประเทศเรา   ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะ  นิยมนำมาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอุปกรณ์ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
 เราจะเรียกว่า เซลแสงอาทิตย์ ( SolarCell )
 เซลแสงอาทิตย์ ( SolarCell )
        
เซลแสงอาทิตย์   เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนจาก
 แสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และทำจากสารที่เรียกว่า สารกึ่งตัวนำ  เช่น  ซิลิคอน แคลเมี่ยม
 เป็นต้น
พลังงานน้ำ
พลังงานก๊าซชีวภาพ
 

แสดงการทำงานของเซลแสงอาทิตย์

 เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยใช้เซลแสงอาทิตย์นั้นสามารถ
 แบ่งออกได้ 3 แบบหลัก ๆ ดังนี้
                 
1. เซลแสงอาทิตย์แบบอิสระ ( PV Stand Alone System )
                    ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตยย์แบอิสระเป็นระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ใน
   พื้นที่ที่ห่างไกล เช่น ในชนบทที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  ก็สามารถติดตั้งระบบนี้เพื่อใช้ไฟฟ้าจากพลัง

   แสงอาทิตย์ได้เลย โดยอาจต้องอาศัยอุปกรณ์ร่วมกับระบบดังกล่าวคือ     แผงเซลแสงอาทิตย์
   อุปกรณ์การเก็บประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่ และ   อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง
   เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้ไฟฟ้าดังกล่าวสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่ว ๆ ไปได้

PV Stand Alone Sysyem

                 2. เซลแสงอาทิตย์แบบต่อเข้ากับระบบจำหน่าย ( PV Grid Conectioned
                    System )
                    เซลแสงอาทิตย์แบบต่อเข้ากับระบบจำหน่ายเป็นระบบที่แปลงไฟฟ้า
  กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่แล้ว
  เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณไฟฟ้าที่จะใช้จากระบบจำหน่าย ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับ
  พื้นที่ในเขตที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว   ซึ่งอุปกรณ์ทีใช้ประกอบกับระบบ

  ดังกล่าวประกอบด้วย เซลพลังงานแสงอาทิตย์   อุปกรณ์เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง
  กระแสสลับแบบต่อเข้ากับระบบจำหน่าย


PV Gird Conected Sysyem

                 3. เซลแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ( PV Hybrid System )
                    ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบนี้จะเป็นการออกแบบเฉพาะงานตาม
    วัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้งาน เพราะว่าระบบนี้จะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสง
    อาทิตย์ทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ  เช่น  ระบบพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานลม
    ระบบแสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์ หรือ อาจจะใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ   เช่นการพลัง
    งานแสงอาทิตย์ในการปั๊มน้ำ อบแห้ง เป็นต้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9691369-74 แผนกเทคนิคคอมพวเตอร์ ต่อ 2123 , 2124