พลังงานชีวมวล ( Biomass )
          พลังงานจากชีวมวล   จากสาเหตุที่ประเทศไทยทำการเกษตรกันอย่างกว้างขวางเพราะ
  ฉนั้นวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ชานอ้อย กากมะพร้าง ฯลฯ ซึ่งมีอยู่เป็น
  จำนวนมาก (เทียบได้กับน้ำมันดิบปีละไม่น้อยกว่า 6,500 ล้านลิตร ) ก็ควรจะใช้เป็นเชื้อเพลิง
  ผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ในกรณีของโรงเลื่อย โรงสี โรงน้ำตาล ฯลฯ      ขนาดใหญ่อาจจะ
  ยินยิอมให้จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าต่าง ๆ ในประเทศในลักษณะของ
  การผลิตร่วม ( Co - Generation ) ซึ่งมีใช้อยู่แล้วหลายแห่งในประเทศ ทั้งนี้รวมถึงการใช้ไม้
  ฟืนจากโครงการปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่นับล้านไร่ อนึ่งสำหรับผลิตผลจากชีวมวลในลักษณะอื่น
  ที่ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เช่น แอลกอฮอล์จากมันสัปะหลัง ก๊าซจากฟืน ( Gasifier ) ก็าซจาก
  การหมักเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ( Bio Gas ) หรือจากขยะ เป็นต้น

พลังงานน้ำ
พลังงานก๊าซชีวภาพ
 

แสดงขั้นตอนการนำพลังงานชีวมวลมาใช้


ประเภทของพลังงานชีวมวล

                 
1. การผลิตก๊าซด้วยการหมัก (Anaerobic Digestion Technology)
                    การผลิตก๊าซจากชีวมวลทางเคมีด้วยการย่อยสลายสารอินทรีย์ในที่ไม่มี
  อากาศหรือออกซิเจนซึ่งเรียกว่า ก๊าซชีวภาพ ( BioGas ) ได้ก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอน
  ไดออกไซด์ เป็นหลัก
                2. การผลิตก๊าซเชื้อเพลิง ( Gasification Technology )
                    กระบวนการ Gasification เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงพลัง
  งานที่มีอยู่ในชีวมวลที่สำคัญกระบวนการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงแบบ Thermal
  Conversion โดยมีส่วนประกอบของ Producer gas ที่สำคัญได้แก่ ก๊าซคาบอน
  มอนอกไซด์ ไฮโดเจน และ มีเทน

                3. การสันดาป ( Combustion Technology )
                  การสันดาปเป็นปฏิกริยาการรวมตัวกันของเชื้อเพลิงกับออกซิเจนอย่าง
  รวดเร็วพร้อมเกิดการลุกไหม้และคายความร้อนในการเผาไหม้ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ออก
  ซิเจนล้วน ๆ แต่จะใช้อากาศแทนเนื่องจากอากาศมีออกซิเจนอยู่ 21 เปอร์เซ็นต์โดย
  ปริมาณ หรือ 23 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

   การใช้ชีวมวลในประเทศไทยระหว่างปี 2540 - 2545 ( หน่วย : พันตัน)

ชนิด
2540
2541
2542
2543
2544
2545
ฟืน
3200
3188
3279
3258
3265
3342
ถ่าน
2773
2254
2218
2277
2286
2307
แกลบ
723
778
733
828
903
896
กากอ้อย
2303
1665
2092
2236
1989
2498
รวม
8499
7885
8322
8599
8443
9043
     ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รายงานพลังงานของประเทศไทย 2545

              


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9691369-74 แผนกเทคนิคคอมพวเตอร์ ต่อ 2123 , 2124