คู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิชาการ
รายละเอียด }

คู่มือการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รายละเอียด }
 

  แผน KM ปี 2556

  ปฎิทินคณะฯ2556

  โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2556

ระดับสำนักงานคณบดี
- ภาพกิจกรรม

ระดับส่วนงานกิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ

 

ระดับสาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปฎิทิน KM ของสาขา
 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- ภาพกิจกรรม

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

และแม่พิมพ์

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(ศูนย์สุพรรณบุรี)

คำสั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(ศูนย์สุพรรณบุรี)

คำสั่ง

                 1. แบบฟอร์มแนวปฏิบัติที่ดี
                 2. ตัวอย่าง แนวปฏิบัติที่ด
              
   3. แบบฟอร์มแผน คณะวิศวฯ
          
 

  แผน KM ปี 2555
            ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ KM โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
นายบุญเลิศ วัฒนนภาเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอตุสาหการได้ดำเนินการจัดทำ KM โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัด การความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "ราชมงคลบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2555 โดยสรุปเป็น Power Point

                 1. รายงาน KM ปี 2555
                 2. KM ประกันคุณภาพ
                 3. แนวปฏิบัติที่ดี KM

                 - ผลการฝึกอบรมโครงการ Temasek Fundation Thailand Training Project: Specialist  Teachers Programme, Mechatronics

                 - ผลการฝึกอบรมโครงการการอบรมให้ความรู้ในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

                 - เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

  แผน KM ปี 2554
            ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ KM โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
นายบุญเลิศ วัฒนนภาเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอตุสาหการได้ดำเนินการจัดทำ KM โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัด การความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "ราชมงคลบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2555 โดยสรุปเป็น Power Point

                 1. รายงาน KM ปี 2554
                 2. KM ประกันคุณภาพ
                 3. แนวปฏิบัติที่ดี KM

รายงาน KM ปี 2554
รายละเอียด }

  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF
                 1. มคอ.1_Engineer
                 2. มคอ.2_Engineer
                 3. มคอ.3_Engineer
                 4. มคอ.4_Engineer
  ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการภายใต้ฐานสมรรถนะ
             สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
             ขั้นตอนเข้าสู่ ระบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
             ตัวอย่างการคำนวณภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ { รายละเอียด }
  ความรู้เกี่ยวกับหมวดรายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี { รายละเอียด }
  เทคนิคในการเขียนโครงการ { รายละเอียด }

 

©  2007 Faculty of Engineering and Architecture,  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.
http://eng.rmutsb.ac.th  Contact as  Webmaster