มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พบคณบดี
mail
ศูนย์พัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวข้องนักศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวข้องอาจารย์
สภาสถาปนิก
สภาวิศวกร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัย ในศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กรมสรรพากร

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

archrmutsb space

เนคเทค

คลิกเพื่อขยาย   คลิกเพื่อขยาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คะแนนสูงสุดและ
รางวัลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะพัฒนาการสูงสุดในปี ๒๕๕๑


{  ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑,๒ }


{
 
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ }

จุลสาร ๙ก้าวหน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๑-มกราคม ๒๕๕๒
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค ประจำปี ๒๕๕๒ "   { รายละเอียด }
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " NECTEC ขอความร่วมมือส่งผลงานเข้าร่วมโครงการการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ "   { รายละเอียด }
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " ประกาศ มาตรการป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ( เอช 1 เอ็น 1 ) หรือ ไข้หวัด สายพันธ์ใหม่ 2009 "   { รายละเอียด}
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " ประกาศรายซื่อคณะบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ "  
               1.สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
               2.กรรมการบริหารสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ศูนย์นนท์
 

  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิณคุณภาพ การจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ "   { รายละเอียด }

  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
  " กองพัฒนานักศึกษา แจ้งเรื่อง การบริการตรวจสอบยอดเงินกู้ ( กองทุนกู้ยืมฯ ) ผ่านเว็บไชด์ " 
  " 5 วิธีสร้างสุข ฝ่าวิกฤติ จาก หนังสือวิธีแก้เซ็ง โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ   วะสี "   รายละเอียด  
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " การพิจารณาสลับหรื่อเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี  " {รายละเอียด}   
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  "กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร รม.36 ศูนย์นนทบุรี "    
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา"  รายละเอียด  
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  "แนวปฎิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ "  รายละเอียด  
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  "สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งเอกสารเรื่อง นิยามของการวิจัย "  รายละเอียด  
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์   "  รายละเอียด  
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่๑ /๒๕๕๒   "  รายละเอียด  
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " เชิญเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทยต้นกล้าสีขาว" ประจำปี ๒๕๕๒   "  รายละเอียด  
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " สำนักงานประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๒  " 
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " สภาวิศวกรได้แจ้งข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ ๒๕๕๑  " 
  " กองประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่อง 1. โครงการประกวดจัดทำสื่อรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ พร้อมใบสมัคร " 
  " กองพัฒนานักศึกษา แจ้งเรื่อง การบริการตรวจสอบยอดเงินกู้ ( กองทุนกู้ยืมฯ ) ผ่านเว็บไชด์ " 
แจ้งสาขาฯ คณะวิศวฯ ดาวน์โหลดเอกสารเป้าและผลคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2550 และเป้าปีการศึกษา 2551ตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
เพื่อเตรียมผลสำหรับการประเมินตนเอง ( SAR ) ในระดับสาขา ในรอบปีการศึกษา 2551
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแจ้งกำหนดการตัดชุดครุย " 
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " กองบริหารงานบุคคลแจ้งหนังสือเรื่องข้อหารือคุณสมบัติของข้าราชการระดับ ๘ ผู้มีสิทธิได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวน ๑ ฉบับ " 
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " รายงานการประชุมและโครงการตามงบประมาณแผ่นดินและงบผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๒ พร้อมคู้มือการจัดเก็บหลักฐานการจัดดครงการ / กิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ " 
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บค่ากิจกรรมนักศึกษา " 
  เรื่องแจ้งให้ทราบ  " สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือ ในการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๑ " 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ได้ร่วมจัดโครงการ " กิจกรรมทำบุญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ( สืบสานประเพณีสงกรานต์ ) " ในวันที่ 7 เมษายน 2553 ชั้น 1 อาคาร 5  ศูนย์นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี ได้เป็นประธานเปิดงานและทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และมีท่านคณบดี  รองคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน [รายละเอียด]  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม " Basic LabVIEW and hand on NI ELVIS II." ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 - 2 เมษายน 2553 ศูนย์พัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 9 ชั้น 3 ศูนย์นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี ได้เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับแด่ผู้เข้าอบรม [รายละเอียด]  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และส่งเสริมนักศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 ณ กุยบุรีโฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท อ.กุยบุรี จ.ประจวบศีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี ได้มอบโล่ และเกียรติบัตร แด่คณาจารย์ที่ได้คัดเลือกดังนี้  [ รายละเอียด ]  
1.คณาจารย์ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้แก่ท่าน
       อาจารย์ สุทธิสาร อนันตรัตนชัย
2.คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น แบ่งเป็น 4 ด้านซึ่งมีผู้ที่ได้คัดเลือกอยู่ 4 ท่านคือ
   1.ด้านวิจัย ได้แก่ อาจารย์วารุณี ศรีสงคราม
   2.ด้านการสอนและพัฒนานักศึกษา ได้แก่อาจารย์พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล
   3.ด้านบริการวิชาการ ได้แก่อาจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
   4.ด้านวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรินทร์ น่วมทิม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2553 ณ กุยบุรีโฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท อ.กุยบุรี จ.ประจวบศีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี ได้กล่าวเปิดงาน แด่คณะคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
    ประมวลภาพช่วงเช้า
[ รายละเอียด ]  
    ประมวลภาพช่วงค่ำ  [ รายละเอียด ]  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม " การทำเครื่องกรองน้ำดื่มชุมชน ครั้งที่ 2 " ในวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2553 ณ อาคารเรียนแผนกโลหะ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี ได้เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับแด่ผู้เข้าอบรม โดยมี ผศ.รำพึง เจริญยศ และคณะกรรมการได้ดำเนินการ อบรมการทำเครื่องกรองน้ำดื่ม  [รายละเอียด]  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ " ช่วยน้องให้ได้งาน " ของศูนย์สุพรรณบุรี ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมสุพรรณนิกา อาคาร คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี ได้เป็นประธานเปิดงานและได้กล่าวให้โอวาทแด่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ศูนย์สุพรรณบุรี     [รายละเอียด]  


คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมคนก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ( กิจกรรม Pre-สหกิจ ศึกษา )ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2553) ณ ห้องเจ้าพระยา อาคาร 5
ชั้น 2 ศูนย์นนทบุรี ระหว่าง วันที่ 6 , 7 ,13 , 14 , 20 27 มีนาคม 2553 เวลา 8.00-16.00 น.
ประมวลภาพวันที่ 6 , 7 มีนาคม 2553 [ รายละเอียด ] ประมวลภาพวันที่ 13 , 14 มีนาคม 2553 [ รายละเอียด ]
ประมวลภาพวันที่ 20 มีนาคม 2553 [ รายละเอียด ] ประมวลภาพวันที่ 27 มีนาคม 2553 [ รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ " ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา " สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรนาคม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
         ศูนย์นนทบุรี ในวันที่ 4 มีนาคม 2553 อาคาร 18 ชั้น 6      [รายละเอียด]         
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แลพโทรคมนาคมได้จัดงาน " วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสัมพันธ์ ETE RELATION " ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 4 ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมในพิธีมุฑิตาจิต { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงานผลการดำเนินโครงการ การบริการวิชาการ โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิชาการ “ ชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าของการ ผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยกังหันลม•ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวารุณี ศรีสงคราม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้าง โครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ระบบไพโรไลซิล และแก๊สซิฟิเคชั่น ณ ห้องสุวรรณภูมิ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ ในวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2553 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ยุทธนา หริรักษาพิทักษ์ รองอธิการบดีด้านวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมลงนามสัญญากับ บ.ไทรน้อยพาวเวอร์กรีน จำกัด โดยมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี และคณาจารย์คณะฯ ร่วมในพิธีในครั้งนี้ { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดงาน THANK YOU PARTY ENG & ARCH ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 4 ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ ในวันที่18 กุมภาพันธ์ 2553 โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และได้มอบวุติบัตรแก่นักศึกษา ที่ได้ทำผลงานดีเด่น ด้านการศึกษา กีฬา และได้ให้ความร่วมมือในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของคณะฯ { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ กีฬาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครังที่ 2 ณ สนามกีฬา ราชมงคลเขตใต้ ศูนย์นนทบุรี ในวันที่17 กุมภาพันธ์ 2553 โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครังที่ 2
{ รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัด การประชุม อบรมชี้แจ้งการจัดทำ SAR ประจำสาขา ปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 17 กพ. 2552 โดยมี อาจารย์ไชยยันต์ บุณมี รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดงานในพิธีและอาจารย์ วารุณี ศรีสงคราม ดำเนินการ ตามวาระการประชุม  { รายละเอียด }

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ร่วมจัดโครงการเตรียมคน ก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม(กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมทำงานในภาคอุตสาหกรรม)ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2553)  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี ห้องเจ้าพระยา อาคาร 5 ชั้น 2 วันที่ 16,23,30 มกราคม และ 6,10,13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.00-16.00 น
.
16 มกราคม 2553 { รายละเอียด } 23 มกราคม 2553 { รายละเอียด } 30 มกราคม 2553 { รายละเอียด }
6 กุมภาพันธ์ 2553 { รายละเอียด } 10 กุมภาพันธ์ 2553 (ดูงานที่ บ.โตชิบาฯ){ รายละเอียด }
13 กุมภาพันธ์ 2553  { รายละเอียด }

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ณ เกาะเกร็ด อ..ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   มีนักศึกษา 6 สาขาวิซาฯส่งตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมสาขาละ 5 คน วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรภูมิใจในความ เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น กระตุ้นจิตสำนึก ความเป็นชาติไทย และสร้างเสริม สติปัญญาการเรียนรู้ แก่นักศึกษา โดยมีนางสาวณัฐญา อาจองค์ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ และ อาจารย์ประจำสาขาฯ รับผิดชอบโครงการและดำเนินกิจกรรม { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
( วิพากษ์หลักสูตร ) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ใน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรม อาคาร 18 ชั้น 5  ศูนย์นนทบุร { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
( วิพากษ์หลักสูตร ) สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ใน
วันที่ 11-13 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุร { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 27 มกราคม 2553 ณ ศูนย์ พัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 9 ชั้น 3 ศูนย์นนทบุรี { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย รศ.นภัทร วัจน เทพินทร์ อาจารย์บรรจบ แสนเจริญ นำนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 3 คนเข้าร่วมการให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมในโครงการ พระดาบสสัญจร ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี  { รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง แบบประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากรในระบบ HRD ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุร โดยมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี อาจารย์ไชยยันต์ บุณม รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย อาจารย์ธานี  สมวงค์ รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน อาจารยืวิชัย  มาแสง รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และหัวหน้าสาขาวิชาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิงแวดล้อม ในวันที่ 25-26 มกราคม 2553 ณ อาคาร18 ชั้น 5 ห้องประชุมคณะวิศวฯ  ศูนย์นนทบุร โดยมี อาจารย์ไชยยันต์ บุณม รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดงานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่าน รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี เป็นประธานในโครงการดังกล่าว { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี  อาจารย์ไชยยันต์ บุณมี รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย นายวิชัย มาแสง รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และผศ.ดนุพล  คำปัญญา ร่วมเข้าประชุมทั้ง 9 มทร. ในวันที่ 20 มกราคม 2553 ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท สงขลา { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ เพื่อแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี จังหวัด นนทบุร ในวันที่ 20 มกราคม 2553 { รายละเอียด }


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ  อาชิวะพนิช  ที่ได้รับการยกย่องเชิดชุเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา ( สกสค.) กระทรวงศึกษา ธิการในนามของมหาวิทยาลัย เข้ารับมอบรางวัลโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 ณ  หอประชุมคุรุสภาของสำนักงาน สกสค.จังหวัดนนทบุรี และ สำนักงาน สกสค.อยุธยา. { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในโครงการ "แบ่งปันน้ำใจใส่ใจสุขภาพจิต" ณ โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร  บางเขน  กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 โดยมีผศใเตือนใจ  อาชิวะพนิช และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รับผิดชอบโครงการและดำเนินกิจกรรม{ รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 13 - 14 มกราคม 2553 ณ ศูนย์ พัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 9 ชั้น 3 ศูนย์นนทบุรี { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก  Prof.Dr.Sergey  Panin จากประเทศรัสเชีย เข้าเยียมชม สถานศึกษา โดยมี นายพงษ์วิทย์ วุฒิวิริยะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี  และรองคณบดีทั้ง 3 ด้านได้ต้อนรับ ในวันที่ 13มกราคม 2553 ณ ห้องสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ในวันที่ 11-13 มกราคม 2553 ณ อาคารแม่พิมพ์ ชั้น 4 ศูนย์นนทบุร { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ในวันที่ 12 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี ได้ร้บเกียรติเป็นผู้แทน อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ในการร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 ( วัดท้ายเมือง ) โดยมีคณะบริหารธุรกิจ ฯ และสมาคมศิษย์ เก่านนทบุรี ร่วมงานด้วย วันที่ 7 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ( วัดท้ายเมือง ) ถนน นนทบุรี 1 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี ได้ให้เกียรติในการ เป็นผู้ส่งมอบ อุปกรณ์ช่วยคนพิการ แก่ บ้านราชาวดี ( หญิง ) สถานสงเคราะห์เด็กพิการทาง สมองและปัญญา และ บ้านนนทภูมิ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด ด้วยมีสาขาวิศวกรรมอุสาหการในการผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ ในวันที่ 6 มกราคม 2553 ณ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมงาน ฉลองวันปีใหม่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โดยมีพิธีตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ได้รับเกียรติจากท่าน อธิการบดี ผศ จริยา หาสิตพานิชกุล มาเป็นประธาน ร่วมตกบาตร พร้อมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ณ  ลานเอนกประสงค์เขตใต้ ศูนย์นนทบุรี { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายอาสาวิศวกรรม " ต่อเติมฝันป้นน้ำใจแด่น้อง " และ " อาสาวาดเขียน ระบายรักแด่น้อง" โดยมี นายวิชัย มาแสง รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นางสาวณัฐญา อาจองค์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นางสาวนงค์ลักษณ์ พ่วงลา ตัวแทนสโมรสนักศึกษาคณะฯ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 51 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา รหัส 51 นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม รหัส 52 เข้าพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่าสีอาคารเรียน และวาดเขียน ระบายสี อาคารเรียน แด่โรงเรียนวัดสัมนาราม ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2552 
ส่งมอบโดย ดร. ประมุข อุณหเลขกะ นางวาสนา ภู่เกษมสมบัติ นายสมชาย ธีรภาพสกุลวงศ์ นางสาวอรวลี อมรลีตระกุล เรือโทหญิงกุลนิดา เหลือบจำเริญ
{ รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูต่างชาติจากโรงเรียน Global English School โดยรองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร ์ คณบดี ได้ให้เกียรติในการบรรยาย และสรุปเกี่ยวกับศูนย์ พัฒนา การวิศวกรรมใหม่  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานวิศวกรรม และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ ของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุสาหการ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมสุววรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วย รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร ์ คณบดี ร่วมงาน BYE NIDR AECH-NONT 01 ของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีต่อบัณทิตใหม่และดูผลงานของนักศึกษาสถาปัตยกรรม  ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ณ  อาคาร 17 ชั้น 1 ศูนย์นนทบุรี{ รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีต่อบัณทิตของคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2551 ประมวลภาพจาก วันฝึกซ้อมย่อยรวม ณ หอประชุมอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ที่ 11 ธันวาคม 2552  { รายละเอียด }
DOWNLOAD { Eng.part1 } ,  { Eng.part2 } , { Eng.part3 }      
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งอาจารย์สัญญา  คำจริง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง " การศึกษาคุณสมบัติของมีดกัดด้วยหลักการวิศวกรรมย้อนรอย ( Study  of  the  Qualification End mill by reverse  Engineering ) " ในงานการประชุมวิชาการ มอ.ภูเก็ต  ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2552 ณ  หอประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต{ รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการพระดาบสสัญจรประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยอาจารย์ธานี สมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ อาจารย์ ปรมัตถ์  จันทร์โคตร และนักศึกษาเครื่องกล ร่วมงานบริการทางวิชาการแก่สังคมร่วมกับทีม บ.โต โยต้า ฯ ให้บริการในการซ่อมแซมรถยนต์จำนวน 15 คัน ระหว่างวันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนพุทธิสาร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการรณรงค์โรดเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก ( 1 ธันวาคม ) เพื่อรณรงค์เกียวกับโรคเอดส์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์นภัทร  วัจนเทพินทร์ คณบดี  อาจารย์วิชัย  มาแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการ ฯ อาจารย์ธานี  สมวงศ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฯ ร่วมกิจกรรมในโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ  อาชีวะพนิช และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ดำเนินโครงการ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ณ . เซ็นทรัลปากเกล็ด  อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี  { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้จัดโครงการ "สู่โลกอิเล็กทรอนิกส์ " ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร ์ คณบดีคณะฯ เปิดโครงการและผู้อำนวยการฯ โรงเรียนเทศบาล 1 กล่าวต้อนรับ โดยมี รองคณบดีทั้งสามฝ่าย และคณาจารย์เขาร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ อาชีวะพนิช เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและดำเนินการ มีอาจารย์บรรจบ แสนเจริญและอาจารย์ในสาขา เป็นผู้ดูแลนักศึกษาจัดโครงการ เพื่อบริการวิชาการให้แก่เยาวชน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ . โรงเรียน เทศบาล 1 ( โรงเรียน วัดท้ายเมือ ง ) จ.นนทบุรี  { รายละเอียด }
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมอาจารย์ และบุคลากร ในการจัดทำหลักสูตรมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ อาคาร 17 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2552 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม มาเป็นผู้อบรม มี่ คณาจารย์แต่ละคณะฯ มทร.สุวรรณภูมิ มาร่วมงานในโครงการ { รายละเอียด }
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดงานเทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช ด้วยได้จัดเดินขบวบถวาย พระพรฯ จาก มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ มายัง มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และ นักศึกษาคณะต่างๆ ได้ถวายพระพรชัยมงคล ฯ  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ในงานทางคณะฯ ได้จัดโครงการคอนเสิร์ตสีขาว ครั้งที่ 2 มีการแสดง ของนักศึกษา contest 2009 ประกวดการร้องเพลง และวงดนตรี มีผู้สมัครทั้งนักศึกษา มทร.สุววรณภูมิเอง และโรงเรียนต่างๆ มาสมัตรจำนวนมาก { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2552 { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรางวัล Honorary Mentions : “ ASEAN VIRTUAL INSTRUMENT APPLICATIONS CONTEST 2009 ” รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมผล เรืองพัฒนาวิวัฒน์ ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ในการประกวด VIRTUAL INSTRUMENT APPLICATIONS CONTEST 2009 โดยได้รับรางวัล Honorary Mentions จากผลงานชื่อ “ Design and Construction of the Monitoring System for the PV Generating System Using LabVIEW ” การประกวดดังกล่าวจัดโดย National Instruments Asean ( NI ASEAN ) มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจาก 10 ประเทศใน กลุ่มอาเซียน โดย รอง ศาสตราจารย์น ภัทร วัจน เทพินทร์ เข้ารับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ที่โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พศ. 2552 รายละเอียด  }
                         
WEB  ASEAN VIRTUAL INSTRUMENT APPLICATIONS CONTEST 2009
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งคณาจารย์ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงาน บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.( ประเทศไทย ) จำกัด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  นายไชยยันต์  บุญมี เป็นผู้นำคณะคณาจารย์เข้าเยียมชม  รายละเอียด  }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดมอบพิธีส่งมอบหนังสือ ในโครงการแหล่งเรียนรู้วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องเจ้าพระยา อาคาร 5 ชั้น 2 ศูนย์นนทบุรี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มาเป็นประธานส่งมอบหนังสือแก่ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ  รายละเอียด  }

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่ร่วมอบรมใน โครงการเตรียมคนก่อนเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรม ( กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมทำงานในภาคอุตสาหกรรม) ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (2552 ) ณ ห้องเจ้าพระยา อาคาร 5 ชั้น 2 ศูนย์นนทบุรี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มาเป็นประธาน มอบโอวาทพร้อมวุฒิบัตรแก่นักศึกษา {  รายละเอียด }

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัด โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 /2552  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8.30 น. ณอาคาร 17 ชั้น 6 ห้องประชุม 17063 ศูนย์นนทบุรี  ซึ่งมีนักศึกษาต้องเข้าร่วม โครงการ ตามสาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการประกวดกระทงสวยงาม จังหวัดนนทบุรี  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขนบธรรม เนียมประเพณี กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย { รายละเอียด }
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุพล คำปัญญา ได้นำเสนอบทความเรื่อง “ การพัฒนาเทคนิคพยากรณ์ ค่าคลอโรฟิลล์ในใบข้าว ด้วยกรรมวิธีวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ” ในงาน “ ปร ะชุมสัมมนาทางวิชาการ EECON-32 ” ณ โรงแรมทวาราวดี รี สอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ { รายละเอียด }
ประมวลภาพ กฐินสามัคคีราชมงคลสุววณภูมิ ณ วัดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2552
{ รายละเอียด }
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ อาชีวะพ นิช ได้นำเสนอบทความเรื่อง “ Study on Microstrip Line Fed Rectangular Slot Antenna for Widen Bandwidth ” ในงาน “ ASIA SIMULATION CONFERENCE 2009 (JSST 2009) ” ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ { รายละเอียด }
   นายไชยยันต์ บุญมี์ เข้าร่วมประชุมวิชาการในการประขุมวิชาการนานาชาติ 5 th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. (SDEWES09) At University of Dubrovnik  Dubrovnik City Croatia ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ที่เมือง ดูโบรฟนิค ประเทศ โครเอเชีย และได้นำเสนอผลงานวิจัยชื่อ “ Performance Degraded of an Amorphous Silicon Grid-Connected photovoltaic system. ”   { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมกรรมการคณะ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยท่านคณบดี ผศ.น ภัทร วัจน เทพินทร์ ได้กล่าวเปิดการประชุม ตามวาระการประชุมของคณะฯ  ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ อาคาร ๑๘ ชั้น ๕ ศูนย์นนทบุรี { รายละเอียด }

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะฯ โดยท่านคณบดี ผศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ได้กล่าวเปิดการประชุม ตามวาระการประชุมของคณะฯ และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ เมธาวุฒิ โชติสวัสดิ์  ผศ.ดนุพล คำปัญญา   อาจารย์ธานี สมวงศ์   อาจารย์สุทธิสาร อนันตรัตนชัย   อาจารย์ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง อาจารย์สิริลักษณ์  บัวทอง  ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศูนย์นนทบุรี { รายละเอียด }

คณบดี ผศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ และ รองคณบดี ได้ต้อนรับท่านอธิการบดี ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล และ Prof.Dr.Stalin Boctor คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  Ryerson University ในการประชุม เรื่อง ความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา แผนการจัดสัมมนา และ โครงการ Visiting Scholar ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 -15.30 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี { รายละเอียด }
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ อาชีวะพนิช ในฐานะคณะทำงานของคณะอนุกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคนใหม่ ท่านวิเชียร พุฒิวิญญู พร้อมกับคณะ อนุกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
{ รายละเอียด }
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ และคณะคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน พิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก เขตภาคกลางตะวันออก ณ สนามกีฬา กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2552 { รายละเอียด }
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการในการประขุมวิชาการนานาชาติ 5 th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. (SDEWES09) ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ที่เมือง ดูโบรฟนิค ประเทศ โครเอเชีย และได้นำเสนอผลงานวิจัยชื่อ The Small PV–Wind Hybrid Grid Connected System ในภาคบรรยาย นอกจากนี้แล้วยัง ได้รับเชิญ จากผู้จัดการประชุมให้ทำหน้าที่ ประธานการประชุม ใน Session “ Hybrid Renewable Energy System” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2552 อีกด้วย   ในงานดังกล่าว ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงานทดแทน และความยั่งยืนในการจัดการพลังงาน โดยประสบการจากนักวิจัย หลายจาก 58 ประเทศทั่วโลก เช่น Bosnia and Herzegovina, Denmark, Germany, USA, UK, Kosovo, Croatia, Macedonia, Turkey, Spain, Israel, Malaysia, Singapore, China, Italy, Australia, Austria และ Greece เป็นต้น และมีโอกาสสร้างเครือข่าย เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย เข้าสู่ความเป็นสากลต่อไป  { รายละเอียด }
ประมวลภาพกิจกรรม “ โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำ ปี ๒๕๕๒ "
ศูนย์นนทบุรี [รายละเอียด]
ศูนย์สุพรรณบุรี [รายละเอียด]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มอบหมายให้ ดร.ประมุข อุณห เลขกะ นำเสนอผลงานในงานนานาชาติ UPEC 2009 ซึ่งนำเสนอบทความเรื่อง “ Lightning Performance of Overhead Distribution Lines” ณ University of Strathclyde in Glasgow ประเทศสก๊อด แลนด์ ในวันที่ ๑-๔ กันยายน ๒๕๕๒ { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อฝึกให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยผู้รับผิดชอบสโมสรนักศึกษาคณะฯ { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย คณบดีคณะฯได้จัดพิธีลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา( Global English School) ในด้านวิชาการ เพิ่มการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา { รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมแข่งขัน “ คอนกรีตพลังช้าง ” ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ในประเภทคอนกรีตกำลังตามเป้าหมาย   { รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์อนุชา  ขวัญสุข  อาจารย์จักรรินทร์น่วมทิม  อาจารย์ชูศักดิ์  สมประสงค์ นำนักศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ (หมู่บ้านมีดอรัญญิก)   { รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วย ศาสตราจารย์ นภัทร วัจน เทพินทร์ อาจารย์ไชยยันต์ บุญมี และอาจารย์คมกริช หมายสุข นำนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมในโครงการ พระดาบสสัญจร ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ต.ท่ากระดาษ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา   { รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมงาน “ งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 2 ” ณ โรงแรม ฮอ ลิ เดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 - 28 สิงหาคม 2552 โดยมี อาจารย์ไชยยันต์ บุญมี เป็นตัวแทนคณะฯ เป็นผู้สาธิตผลงาน   { รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัด " โครงการก้าวสู่วิศวกรมืออาชีพ เรียนอย่างไร จึงจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม " ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อาคาร 17 ชั้น 6 อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2552   { รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ต้อนรับคณะกรรมการ " การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯประจำปี 2551 " ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2552   { รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ อาชีวะพนิช ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกดีเด่น ประจำปี 2552 จากโรงเรียนวัดตึก (จำลองศิลปวิทยา) อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยเข้ารับเกียรติบัตรเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552   { รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ " โดยคณบดีและหัวหน้าสำนักงานร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552
ี  { รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม ศาสตร์ได้ต้อนรับ คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานทดแทน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินดูงานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเข้าระบบ และระบบเฝ้าสังเกตด้วยพีซี ( Grid – Connected PV System and PC Base Monitoring System ) และนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนางาน วิจัยด้านพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ เขตพื้นที่ตากต่อไป   { รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการ " ฝึกอบรมการสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลมขนาดเล็ก" ในวันที่ 10-14 สิงหาคม 2552มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ี  { รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมจัดโครงการ " อบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ และ โครงการ อบรมแกนนำ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 "   ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2552    ณ อาคาร 17 ชั้น 1  ศูนย์นนทบุรี  { รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ " อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับประกอบอาชีพ ( ค่ายภาษาอังกฤษ : English Camp ) "  วันที่ 21 กรกฎาคม 2552 และ 5 สิงหาคม 2552 ณ อาคาร 17 ชั้น 1 และ 6  ศูนย์นนทบุรี
    วันที่ 21 กรกฏาคม 2552   { รายละเอียด }
      วันที่ 5  สิงหาคม   2552   { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โดยนำอาจารย์  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ไปถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดท้ายเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี  วันที่ 1 กรกฎาคม 2552    { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม ETABS เบื้องต้น
วันที่ 28 มิถุนายน 2552 ณ ห้องเจ้าพระยา อาคาร 5 ชั้น 2 ศูนย์นนทบุรี   { รายละเอียด }

ประมวลภาพกิจกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการเตรียมคนก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ( กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมทำงานในภาคอุตสาหกรรม) ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (2552 ) ณ ห้องเจ้าพระยา อาคาร 5 ชั้น 2 ศูนย์นนทบุรี ระหว่างวันที่ 6,13,20,27 มิถุนายน 2552 3,4 กรกฎาคม 2552  
วันที่ 6 มิถุนายน 2552 วันที่ 13 มิถุนายน 2552 วันที่ 20 มิถุนายน 2552
วันที่ 27 มิถุนายน 2552 วันที่ 3 กรกฎาคม 2552{ ดูงาน บ.ไทยโตชิบาฯ } วันที่ 4 กรกฎาคม 2552 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการศิลปะน่ามองแด่น้อง วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 (วัดท้ายเมือง) อ.เมือง จ.นนทบุรี   { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2552  { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ " ขยะนี้มีมูลค่า " วันที่ 24 มิถุนายน 2552  ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ศูนย์นนทบุรี   { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2552 วันที่ 17 มิถุนายน 2552  ณ อาคาร รม 36  ศูนย์นนทบุรี   { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรม( ธรรมะเดลิเวอรี่)
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น . ณ อาคาร 17 ชั้น 6 ศูนย์นนทบุรี   { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศนักษาสหกิจศึกษา โดยมีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรนาคม
ศูนย์นนทบุรี [รายละเอียด]
ศูนย์สุพรรณบุรี
 
รายละเอียด  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วย ศาสตราจารย์ นภัทร วัจนเทพินทร์ และอาจารย์เมธาวุฒิ โชติสวัสดิ์ นำนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม ในโครงการ พระดาบสสัญจร ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนชับบอนวิทยาคม องค์การบริหารส่วน ตำบลกันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์  รายละเอียด  
ประมวลภาพกิจกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัด “ โครงการต้นกล้าอาชิพ " โดยมีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการในการเปิดสอนในด้าน งานไฟฟ้า งานเหล็กดัด งานทำมุ้งลวด  ณ ศูนย์นนทบุรี   รายละเอียด  

ประมวลภาพกิจกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัด “ โครงการการเตรียมคนก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม (กิจกรรม Pre-สหกิจศึกษา ) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์   ณ ห้องเจ้าพระยา อาคาร 5 ชั้น 2 ศูนย์นนทบุรี ระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2552 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2552  วันที่ 26 พฤษภาคม 2552  วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2552  วันที่ 29 พฤษภาคม 2552  วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 

ประมวลภาพกิจกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ Ryerson University ประเทศแคนาดา จัด “ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ. Sustainable Infrastructures : Development of High Performance Environmentally
Friendly Construction Materials and Techniques
  ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2552
 [รายละเอียด]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Evaluation of Electric Service Acceleration Project by SHS in Thailand” ในที่ประชุมวิชาการ ASES National Conference Solar 2009 ระหว่างวันที่ 11 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา สเปน และเยอรมนี ได้เข้าฟังการบรรยายและเข้าชมงานนิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ Solar Energy Wind Energy และอุปกรณ์ประยุกต์ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลกลับมาพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานทดแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อไป   รายละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย LEDAR ( Laboratory for Electric Drive and Application Research ) ที่ Ryerson University ประเทศ CANADA ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และได้เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยด้าน Solar Array Simulator , Wind Energy Simulator และ Power Converter จากนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ของ Ryerson University โดยมี Professor.Dr. Bin Wu (P.Eng) ให้การต้อนรับ และได้เข้าพบ Professor.DR. Stalin Boctor (P.Eng) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2552 โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมแทนคณบดี และภายในงานผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ อาชีวะพนิช เป็นผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาในการประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 7 รายละเอียด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ นิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ โครงการ แหล่งเรียนรู่เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นสุพรรณ ณ ศูนย์สุพรรณบุรี วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2552 โดย อาจารย์วิชัย มาแสง รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธาน  รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการช่วยน้องให้ได้งาน
        ศูนย์สุพรรณบุรี วันที่ 7 พฤษภาคม 2552
        ศูนย์นนทบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2552 ณ ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์สปา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบศีรีขันธ์ 
1. Album Photo 1 รายละเอียด
2. Album Photo 2 รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ " ทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ " และโครงการประกวดหนุ่มสาวสงกรานต์ NON' S RMUTSB ในวันที่ 8 เมษายน ๒๕๕๒  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อาคาร วิทยบริการ   รายละเอียด
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุม คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ จำนวนคณะกรรมการ ๑๒ ท่าน ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒  ณ อาคาร ๑๘ ชั้น ๕ ห้องประชุมคณะ ฯ  รายละเอียด
        คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การจัดทำแผนกิจกรรมตามหลักการ PDCA” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี วันที่ 30 มีนาคม 2552  * รายละเอียด

       คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีต่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญาบัตร ปี 2550
       ประมวลภาพในการซ่อมย่อยของบัณฑิต 

       คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ " ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา " สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรนาคม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
         ศูนย์นนทบุรี ในวันที่ 5 มีนาคม 2552 อาคาร 18 ชั้น 6      [รายละเอียด]
         ศูนย์สุพรรณบุรี  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภัทร  วัจนเทพินทร์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม ประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๕๑ สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมการประชุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ ๓ สมัยที่ ๓๑ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร . อธิคม ฤกษบุตร เป็นประธานสภาคณบดี สมัยที่ ๓๑ และได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร . นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๙ . ๐๐ - ๑๒ . ๐๐ น .
            คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภัทร วัจนเทพินทร์ นำนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในโครงการ พระดาบสสัญจร ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง  อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี  ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส สำนักพระราชวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง กรมวิชาการข้าว บริษัทโตโยต้าประเทศไทยจำกัด บริษัทสยามคูโบต้าอุตสาหกรรมจำกัด ฯลฯ  โดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเตรื่องกลได้ให้บริการวิชาการ ตรวจเช็ดเครื่องยนต์ ร่วมกับ บริษัทโตโยต้าประเทศไทยจำกัด
         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมงานวันร่วมน้ำใจ มจพ ๕ ทศวรรษแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒   โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น สาขานักวิชาการ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ บรรยายกาศ ในงานพิธี

©  2010 Faculty of Engineering and Architecture,  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.
http://eng.rmutsb.ac.th  Contact as  Webmaster