งานวิจัย งานวิจัยและบริการวิชาการ
 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พบคณบดี
mail
ศูนย์พัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวข้องนักศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวข้องอาจารย์
สภาสถาปนิก
สภาวิศวกร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัย ในศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กรมสรรพากร

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

archrmutsb space

เนคเทค

ข่าว/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ภาคการศึกษา 2554{ รายละเอียด }

 

คู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิชาการ
รายละเอียด }
คู่มือการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รายละเอียด }

คู่มือสหกิจศึกษา-53
รายละเอียด }

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
รายละเอียด }
แบบฟอร์มขอออกสหกิจศึกษา
{  รายละเอียด }

รวมคัดสรรค์งานวิจัย-2554

ฉบับที่2

วารสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ได้เข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ ๓๔ และการประชุม วิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำหรับผลการเลือกประธานสภา คณบดี คณะวิศวฯแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๓๕ ปรากฎว่า รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวฯ ด้วยเสียงเอกฉันท์ และรองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ได้รับเลือกจากประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ ๓๕ ให้ เป็นคณะกรรมการจัดการ ในสมัยดังกล่าวด้วยเช่นกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการฝึกอบรม การใช้งาน LabView เพื่อการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก ขึ้นในวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๙ วิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี ผู้เข้าร่วมอบรมที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานในครั้งนี้มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และศิษย์เก่า รวม ๒๐ คน
{รายละเอียด} { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการ "จัดทำแผนการเรียนและทรัพยากรพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมในสาขา ที่เกียวข้องกัน" ระหว่างวันที่ ๒๙ -๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ ชั้น ๔ ห้องประชุมบางกระสอ เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านเข้าใจการจัดทำแผนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ และผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายภายในงานสัมมนาครั้งนี้ {รายละเอียด} { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกิฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ ประจำปี ๒๕๕๕ (เต้นแอโรบิค) ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณใต้อาคาร ๕ เขตใต้ ศูนย์นนทบุรี เพื่อให้ความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม กิจกรรมเป็นจำนวน ๕๐ คน { รายละเอียด }
นางสาวนฤมล ชินวุฒิโรจน์ นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราช สมบัติ 60 ปี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “สมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2554” และได้แลกเปลี่ยนความรู้ และมุมมองในการทำวิจัย กับนักวิจัยกลุ่มการศึกษา และกลุ่มอื่น ๆ พร้อมที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยของพนักงานสายสนับสนุนต่อไป (บทความ) { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }
รองศาสตราจารย์ นภัทร วัจนเทพินทร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาไทย - ไต้หวัน ครั้งที่ ๒ (2 nd Taiwan-Thailand Higher Education Forum) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศไต้หวัน และได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายใน Parallel session 2: University- Industry Cooperation ร่วมกับ President Tan-Kusin Su แห่ง Kun Shan University, Taiwan โดยมี Asst.Prof.Dr.Janjira Worgkhomthong, President of Christain University เป็นประธานในที่ประชุม ใน session นำเสนอในภาพรวมของความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่งกับภาคอุตสาหกรรม { รายละเอียด } (บทความ) { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัด " โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๕ " ในระหว่าง วันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ เดอะกรีน บีช รีสอร์ท อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ โดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี ได้กล่าวต้อนรับ อธิการบดีมหาวิยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมี คณะคณาจารย์ พนักงานสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ได้รับเกียรติจาก ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้จัด " โครงการส่งเสริมผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาดีเด่น " เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ เดอะกรีน บีช รีสอร์ท อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีและมอบโล่แด่คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวที่ได้คัดเลือก โดยแบ่งรางวัลทั้งหมด ๕ ด้าน ดังนี้ { รายละเอียด }

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะฯ รอบ ๙เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณะวิศวฯ อาคาร ๑๘ ชั้น ๕ วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีรองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี เป็นประธานต้อนรับการตรวจ ประเมินพร้อมรองคณบดี , หัวหน้างาน และ เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินมี ๓ ท่าน คือ ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ , ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ และอาจารย์ศราวุธ สังข์วรรณะ { รายละเอียด }

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีบัณทิตคณะฯ เข้ารับพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประมวลภาพจาก วันฝึกซ้อมย่อยรวม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
(ประมวลภาพกิจกรรม) (Download รูปวันถ่ายภาพหมู่หาจุฬา) (Download รูปหมู่วันซ้อมย่อย)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ อาคาร ๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี ให้เกียรติมาเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันพุธที่ ๑๑ เมษาย ๒๕๕๕ ณ อาคาร ๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รดน้ำขอพร จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีพระคุณ { รายละเอียด }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ศรีสงคราม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ และได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ "เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๔: EENET 2012" ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ เมษาย ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ จังหวัดหนองคาย โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ส่งบทความบทความวิจัย (Oral Presentation) และบทความวิชาการ (Poster Presentation)
รองศาสตราจารย์ นภัทร วัจนเทพินทร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาไทย - ไต้หวัน ครั้งที่ ๒ (2nd Taiwan-Thailand Higher Education Forum) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศไต้หวัน และได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายใน Parallel session 2: University-Industry Cooperation ร่วมกับ President Tan-Kusin Su แห่ง Kun Shan University, Taiwan โดยมี Asst.Prof.Dr.Janjira Worgkhomthong, President of Christain University เป็นประธานในที่ประชุมใน session นำเสนอในภาพรวมของความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่งกับภาคอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อาคาร ๑๘ ชั้น ๖ ศูนย์นนทบุรี โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีท่านอาจารย์ผู้ดูแลพร้อมกับตัวแทนอาจารย์ประจำแต่ะละสาขาวิชาเข้าร่วมในโครงการ { รายละเอียด } { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะ Prof.Dr.Hanshik Chul-su kim จาก Gyeongsang National University (GNU) จากประเทศเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น ๑ ใน ๑๐ มหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยรศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี และคณะให้การต้องรับและได้เริ่มต้นสร้างเครือข่าย ทางวิชาการ ขึ้นโดยมีการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดที่จะดำเนินโครงการ 1st Engineering and Technology International Symposium ขึ้น ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕ { รายละเอียด } { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สนามฟุตบอล เขตใต้ ศูนย์นนทบุรี โดยมี นายวิชัย  มาแสง รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมเปิดงานกิฬาฯ และร่วมการแข่งขัน 
            ๑. AT vs ME              ๒. AT vs EE
            ๓. ETE vs IE              ๔. ME vs EE
            ๕. อาจารย์ - สโม        ๖. ชิงชนะเลิศ ETE - EE             { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ } 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อชุมชน เรื่อง "การทดลองวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น" ในวันที่ ๑๕ และ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร ๙ ชั้น ๓ ศูนย์นนทบุรี โดยได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดี  อาจารย์ปกรณ์  สมบูรณ์กิจ และ อาจารย์พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา และโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ มีนักเรียนจำนวน 26 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน { รายละเอียด } { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }
นายสัญญา คำจริง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมทางวิชาการ "ราชภัฎวิชาการเพื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง " ศึกษาการยืดอายุน้ำมันหล่อเย็นในการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องแยกคราบน้ำมัน (Study of the extension of coolant lifespan in parts production by oil skimmer)" { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }
ผศ.เตือนใจ อาชีวะพนิช นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ดำเนินโครงการรณรงค์โรคเอดส์ร่วมกับทางจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์การค้า ห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีนายกเหล่ากาชาด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและ รองนายแพทย์ ผู้บริหารโรงเรียน และเครือข่ายอนุกรรมการแก้ไขและป้องกันเอดส์จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีผู้เข้าร่วม กิจกรรม เป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประมาณ ๑,๕๐๐ คนเข้าร่วมชมและเล่นกิจกรรมภายในงาน
{รายละเอียด} { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในงานมีการ บรรยายในหัวข้อ "บุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ" คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาภาคปกติและ ภาคสมทบ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๒๑๙ คน {รายละเอียด} { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }


คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๔ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๕ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา นั้น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้ารวมการแข่งขันทักษะดังกล่าว จำนวน ๒ ประเภท ประกอบด้วย
      ๑. งานสำรวจทำวงรอบและกำหนดตำแหน่ง อาจารย์ผู้ควบคุมนายวราวิทย์ แสงแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑
            ๑. นายชวลิต กองสีหา
            ๒. นายภาณุพงศ์ ร่มพิกุล
            ๓. นายศุภกิจ สุขประเสริฐ
            ๔. นายธีรพัฒน์ ชาตะรูป
      ๒. โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว อาจารย์ผู้ควบคุมนายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ได้ลำดับที่ ๕ จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมดประเภทละ ๑๐ ทีม
            ๑. นายทวีพร ลิ่มสกุล
            ๒. นายนิทัศน์ พรพระรักษา
            ๓. นายกรณ์ดนัย ทองสุวรรณ              {รายละเอียด} { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการ " สู่โลกอิเล็กทรอนิกส์ " ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดยมี ผศ.เตือนใจ อาชีวะพนิช และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ทั้งหมด ๙๙ คน เข้าร่วมกิจกรรม {รายละเอียด} { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมเข้าบ้านปลอดภัย THAI ห่วงใยคุณภาพชีวิต เป็นการ ฟื้นฟูและบรรเทาเบื้องต้น ในการตรวจสอบ ที่พักอาศัย ระบบไฟฟ้าและประปา เพื่อความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ใน การกลับเข้าบ้าน หลังจากได้ รับผล กระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยมีทีมงานอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์และโทรคมนาคม เข้าร่วมดำเนินการ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ บ้านพักของพนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร {รายละเอียด} { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ได้จัดโครงการ "ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์คนพิการ (จักรยานสามล้อปั่นฝึกกำลังกล้ามเนื้อขา) " ในวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติการตามที่เรียนมาใช้ให้มีความสามารถยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์อนุชา ขวัญสุข หัวหน้าสาขาวิชา และผศ. จักรินทร์ น่วมทิม อาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ดำเนินโครงการ {รายละเอียด} { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ }
นางภิญญดา ปาลิเอกวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ RMUTCON 4 ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เรื่อง " ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางเสียง บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี " { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ } {รายละเอียด}
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในโครงการ "แบ่งปันน้ำใจใส่ใจสุขภาพจิต" ณ โรงเรียนวัดตึก (จำลองศิลป์วิทยา) ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมี ผศ.เตือนใจ  อาชิวะพนิช นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รับผิดชอบโครงการและดำเนินกิจกรรม โดยมีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดตึก ครูโรงเรียนวัดตึก อาสาสมัครเทศบาลบางศรีเมือง ชุมชนและ ผู้ปกครอง ทั้งหมด ๑๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม { DOWNLOAD แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ } {รายละเอียด}

©  2010 Faculty of Engineering and Architecture,  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.
http://eng.rmutsb.ac.th  Contact as  Webmaster